Informácia o realizácii projektu: Kolomaž

Newsletter

Prihláste sa do Lúč-mailing listu, aby ste mohli pravidelne dostávať informácie o programe alebo vyhrať lístky na vybrané akcie.

PODPORA

Spustili sme kampaň.

WWW.KOLOMAZ.SK


 

Informácia o realizácii projektu – KOLOMAŽ – podporné činnosti súvisiace so scénickým umením

Podporovatelia projektu

Spoločnosť KOLOMAŽ, s. r. o. má schválený projekt s názvom „KOLOMAŽ - podporné činnosti súvisiace so scénickým umením", na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 29.01.2020 a schválená výška príspevku je 166 808,71 EUR.

Začatie realizácie projektu: 3.2020 - ukončenie realizácie projektu: 2.2021.

Hlavným cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v sektore kultúrneho priemyslu prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia realizáciou hlavných aktivít, pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom obstarania technického vybavenia a marketingových aktivít.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

- Aktivita 1: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

- Aktivita 2: Podpora marketingových aktivít